Ditë informuese mbi projektin "Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë"

Ditë informuese mbi projektin "Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë"

Ditë informuese mbi projektin "Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë"

🌳Të flasësh për zonën e PN Korab-Koritnikut është një detyrë e vështirë, se vlerat natyrore, që ky park ka janë të shumta dhe shërbimet e ekosistemeve që ofrohen nga këto vlera e burime natyrore, shkojnë në shërbim të ekonomisë lokale. Informimi i komunitetit lokal dhe i të gjithë aktorëve që ndikojnë në menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj zonë të mbrojtur ishte qëllimi i ditës së informimit në rajonin e Kukësit.
👉Festa e zonës së Grykë Çaje ishte destinacioni i kësaj dite informuese mbi rëndësinë e vlerave natyrore të zonës dhe mënyrat e mira të qeverisjes së saj përmes kuptimit të punës së përbashkët dhe mbrojtjes së këtyre vlerave nga ana e AdZM-së dhe e komunitetit të aktorëve kyç, që i japin asaj më shumë njohje dhe zhvillim lokal të qëndrueshëm.
✅Njohuritë e përmirësuara dhe të kuptuarit më të mirë të të drejtave, interesave, shqetësimeve dhe kapaciteteve lokale për ruajtjen dhe jetesën e qëndrueshme do të kontribuojnë patjetër në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes, në përputhje me parimet e IUCN-së për qeverisjen e mirë për zonat e mbrojtura. Angazhimi aktiv i palëve të interesuara, veçanërisht i të rinjve dhe grave, do të zgjerojë mbështetjen sociale për zonat e mbrojtura dhe kështu do të përmirësojë qeverisjen e zonave të mbrojtura.
👉Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Qeverisje e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë”, që zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri në bashkëpunim me organizatat partnere: Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore “Cukali” – Shkodër, Shoqata “Agro-Eko Dibra” - Peshkopi, Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave “Novosej” – Kukës me mbështetjen financiare të Prespa Ohrid Nature Trust - PONT.
 
*Ky projekt zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri në bashkëpunim me organizatat partnere: Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore “Cukali” – Shkodër, Shoqata “Agro-Eko Dibra” - Peshkopi, Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave “Novosej” – Kukës me mbështetjen financiare të Prespa Ohrid Nature Trust - PONT
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: