COASTRUST

COASTRUST

Emri i projektit: Promovimi i kujdestarisë së përbashkët për brigjet e Mesdheut

Akronimi: COASTRUST

Programi: Interreg Euro-MED

Partneri kryesor: Rajoni i Greqisë Perëndimore

Partnerët e projektit: Agjencia Rajonale e Zhvillimit të Qarkut Dubrovnik-Neretva – DUNEA, Departamenti i Arkitekturës – Universiteti Roma Tre, Federata Andaluziane e Qyteteve dhe Provincave – FAMP, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, Zyra e Kryeministrit të Qeverisë së Kantonit Hercegovinë-Neretva, E qëndrueshme Fondacioni i Zhvillimit SUBMON, Nature Trust Malta

Partnerët e asociuar: Universiteti i Patrës, Institucioni Publik për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura Natyrore të Qarkut Dubrovnik-Neretva, Komuniteti XIII Malor i Maleve Lepini Ausoni, bashkia Nijar, Prefektura Shkodër, Bashkia Neum, Komuna Domus De Maria, MUV Ltd.

Kohëzgjatja e projektit: 01/01/2024. - 31/08/2026.

Buxheti i projektit: 2.420.503,00 EUR

Rreth projektit:

Pellgu i Mesdheut është një nga vatrat më të rëndësishme të biodiversitetit në botë për sa i përket pasurisë së specieve dhe ekosistemeve. Aktivitetet njerëzore dhe mbi shfrytëzimi i burimeve natyrore po rezultojnë në degradimin e ekosistemit dhe humbjen e specieve në një shkallë alarmante, duke kërkuar një qasje të koordinuar trans nacionale.

Përdorimi, menaxhimi, mbrojtja ose restaurimi i qëndrueshëm i specieve, habitateve ose ekosistemeve që synojnë ruajtjen e diversitetit biologjik nënkupton përfshirjen e palëve të interesuara nga sektorët e lidhur ekonomikë dhe qytetarët, të gjitha në përputhje me kuadrin politik evropian që promovon qasjet pjesëmarrëse.

Projekti fokusohet në menaxhimin e mjedisit në një mënyrë që funksionon në nivel lokal dhe komunitar, gjë që reflektohet në rritjen e ndikimit në sektorët ekonomikë që ndikohen nga parimet ekologjike. Projekti zbaton menaxhimin mjedisor në zonat bregdetare të ekspozuara ndaj ndikimit të presioneve antropogjene dhe rezulton në krijimin e mekanizmave të menaxhimit me shumë aktorë me synimin për të përmirësuar menaxhimin e burimeve natyrore në tokë dhe det.

Projekti funksionon në nivel metodologjik strategjikisht, duke siguruar kushtet për menaxhimin mjedisor dhe duke krijuar një metodologji për transferimin e mëtejshëm të qasjes COASTRUST përtej qëllimit të projektit në të mirë të çdo qytetari të Mesdheut, dhe në nivel zbatimi në mbështetjen dhe monitorimin e zhvillimit të aktiviteteve pilot. Projekti do të zhvillojë një strategji të menaxhimit bregdetar dhe një sërë aktivitetesh për çdo zonë të synuar sipas specifikave, nevojave dhe qëllimeve mjedisore.

COASTRUST_copy.jpeg

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: